Prawnik Zawiercie – Status MSP w przypadku powiązań kapitałowych


 Prawnik ZawierciePorady prawne Zawiercie – SALVOIURE – www.salvoiure.pl


Zagadnienie będące przedmiotem opinii:

Spółka XYZ – Polska została utworzona w 2003 roku. Kapitał zakładowy został w 100% objęty przez podmiot zagraniczny Spółkę XYZ s.r.o. z siedzibą na Słowacji. XYZ – Polska nie jest oddziałem wskazanej spółki XYZ SK. Jest samodzielnym podmiotem gospodarczym, który:
1. za rok 2019 osiągnął przychody do 13.000.000,00 zł;
2. suma bilansowa wyniosła 10.000.000,00 zł
3. liczna zatrudnionych pracowników – więcej niż 10, a mniej niż 15 osób.
Proszę o ocenę czy poprzez fakt, że spółka słowacka, która jest właścicielem kapitału spółki XYZ-Polska i sama jest zaliczana do grupy przedsiębiorstw dużych (na Słowacji, gdyż tylko tam prowadzi działalność) nie powoduje tym samych, że Spółkę XYZ-Polska należy traktować jako przedsiębiorstwo „duże”.

Treść opinii:

Przygotowując niniejszą opinię zakłada się, że ustalenie statusu spółki jako przedsiębiorcy w ramach MSP jest potrzebne z uwagi na przepisy dotyczące przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jeśli tak, to zgodnie z przepisami unijnymi (wobec braku odpowiednich regulacji krajowych oraz w związku z bezpośrednim stosowaniem na terenie Polski rozporządzeń unijnych) w tym przypadku należy uznać, że polska spółka w pewnym stopniu „przejmuje” status swojego udziałowca z uwagi na występujące tu powiązania kapitałowe.
Zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.; dalej: UOTH), spośród definicji wskazano, że mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca należy rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, s. 1 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Duży przedsiębiorca to przedsiębiorca, który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą (art. 4 pkt 6 UOTH).
Tak naprawdę, treść załącznika do rozporządzenia jest niezwykle pomocna w ustalaniu statusu przedsiębiorcy nie tylko w odniesieniu do wymogów UOTH, ale i do innych kwestii, gdzie uzależnia się zakres przywilejów i obowiązków od statusu MSP, np. w staraniach o realizację projektów itp.
W załączniku stwierdzono, że:
• do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
• w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;
• w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Przedsiębiorstwem, zgodnie z załącznikiem, jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. W szczególności to osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Ustalając kategorię MSP trzeba mieć na uwadze, czy w danym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorstwem samodzielnym, czyli każdym przedsiębiorstwem, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie, ani jako przedsiębiorstwo powiązane.
Przedsiębiorstwa partnerskie to takie, których nie zakwalifikowano jako przedsiębiorstwa powiązane i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.
Natomiast przedsiębiorstwa powiązane to takie, które pozostają w jednym z poniższych związków:
• przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca (akcjonariusza) lub członka;
• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
• przedsiębiorstwo będące udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, umowna mocy umowy z innymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców (akcjonariuszy) lub członków w tym przedsiębiorstwie.
Istotne w tym przypadku są określone w załączniku do rozporządzenia zasady ustalania danych przedsiębiorstwa, z których wynika m.in., że:
• w przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby personelu, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo;
• dane powyższe uzupełnia się pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Pozostałe szczegóły ustalania danych przedsiębiorstwa określono w art. 6 załącznika do rozporządzenia.

Wniosek:

Z przytoczonych przepisów można wywnioskować, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu status i dane ekonomiczne spółki słowackiej mają wpływ na status MSP polskiej spółki.


 Prawnik ZawierciePorady prawne Zawiercie – SALVOIURE – www.salvoiure.pl


Zostaw odpowiedź