.

.

Telefon

+ 48 502 365 203

 

Od dnia 1 grudnia 2018 r. przy Kancelarii Prawniczej SALVO IURE uruchomiony został ośrodek mediacyjny, prowadzący postępowania mediacyjne zarówno ze skierowania sądu, jak również mediacje umowne.
Postępowanie mediacyjne prowadzone jest przez wykwalifikowanego mediatora, wpisanego na listę Stałych Mediatorów Sądowych przy Sądach Okręgowych w Częstochowie, Katowicach oraz Gliwicach.
Mediacja prowadzona jest w sprawach:

CYWILNYCH
RODZINNYCH
GOSPODARCZYCH
PRACOWNICZYCH
KARNYCH
ADMINISTRACYJNYCH

Idea, która przyświeca mediacji to przede wszystkim pokazanie społeczeństwu, że istnieje inna, alternatywna metoda rozwiązywania sporów, bez konieczności angażowania organów wymiaru sprawiedliwości. Mediacja polega na wypracowaniu przez strony ugodowego wariantu rozwiązania konfliktu. Tym samym wpływa to na odciążenie i usprawnienie działania sądownictwa na terenie naszego kraju. Mediator, w odróżnieniu od arbitra czy sędziego, nie rozstrzyga sporu, ale działa aktywnie dla jego rozwiązania, nierzadko proponując schemat rozwiązania kompromisowego, który jest do zaakceptowania przez obie strony konfliktu.
Należy nadmienić, iż ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, nabiera mocy prawnej równej wyrokowi sądowemu (przykładowo, może być podstawą egzekucji), stąd bardzo często mówi się o niej, iż „stanowi wyrok napisany przez same strony postępowania”.
Postępowaniem mediacyjnym rządzą cztery zasadnicze zasady:
1. zasada dobrowolności, oznaczająca, iż decyzja o przystąpieniu do udziału w mediacji, jego kontynuowaniu oraz podpisaniu ugody zawsze należy do stron,
2. zasada poufności, oznaczająca, iż mediator oraz strony są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskały w związku z prowadzeniem mediacji (sam mediator nie może być również powoływany w roli świadka  co do okoliczności, o jakich dowiedział się w trakcie mediacji),
3. zasada bezstronności, oznaczająca, iż mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron, działając przy tym w sposób umożliwiający wypracowanie rozwiązania, które będzie w pełni odpowiadać potrzebom i interesom wszystkich uczestników mediacji,
4. zasada neutralności, oznaczająca, iż rolą mediatora jest stworzenie warunków sprzyjających szczerej i konstruktywnej rozmowie, przy czym sam mediator nie ma żadnego interesu w przyjęciu przez strony jakichkolwiek postanowień ugodowych.
Postępowanie mediacyjne posiada szereg zalet dla jego uczestników:
1. realny wpływ stron mediacji na treść rozstrzygnięcia (w opozycji do „narzucanego” z góry rozstrzygnięcia sądowego),
2. szybkość (dzięki swojej elastyczności mediacja jest zdecydowanie krótsza niż postępowanie sądowe, natomiast sama jej długość uzależniona jest wyłącznie od woli i zaangażowania stron),
3. oszczędność kosztów (koszty mediacji są dużo niższe niż koszty postępowania sądowego),
4. poufność mediacji (przebieg mediacji, uzgodnienia, propozycje ugodowe oraz wszelkie informacje związane z mediacją są objęte tajemnicą),
5. brak formalizmu (strony mogą swobodnie dostosowywać przebieg mediacji do swoich potrzeb, co nigdy nie będzie osiągalne przy postępowaniu sądowym).
Co ważne, zgoda na wzięcie udziału w mediacji nie zamyka drogi do postępowania sądowego. Jeżeli Strony w toku mediacji nie dojdą do porozumienia, mogą one kontynuować spór przed sądem.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty mediacyjnej!