.

.

Telefon

+ 48 502 365 203

KLIENCI BIZNESOWI


 

Zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię SALVO IURE dla firm obejmuje:

1stałą, bieżącą obsługę prawną firmy (outsourcing prawny),

2udzielanie porad i konsultacji prawnych,

3opiniowanie pod względem prawnym spraw przekazanych przez klientów,

4sporządzenie wniosków i pism, w tym pism procesowych,

5sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez klientów stanów faktycznych,

6sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą,

7występowanie w imieniu klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej,

8zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

9reprezentację klienta w sporach z innymi przedsiębiorcami i pracownikami,

10udział – wraz z klientem lub w jego imieniu – w negocjacjach przy zawieraniu umów,

11windykację należności (w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym),

12wsparcie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, jak i procesów przekształceniowych i postępowań upadłościowych,

13obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych oraz zagadnień dotyczących pomocy publicznej,

14audyt prawny,

15inne usługi prawne, związane z prowadzoną działalnością, m.in. pieczęć prewencyjną oraz windykacyjną.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Kompleksowość świadczonych usług

  Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Wspieramy firmy, gdy stawiają pierwsze kroki na rynku (rejestracja), podpowiadamy, jak radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego (przygotowywanie umów, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawnych, rozwiązywanie konfliktów), pomagamy przy realizacji niezbędnych przekształceń organizacyjnych (połączenie, podział, przekształcenie) oraz przy zakończeniu działalności (likwidacja, postępowanie naprawcze lub upadłościowe). Obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

 • Wielopłaszczyznowy kontakt

  Kontakt z naszymi prawnikami możliwy jest, poza tradycyjną formą osobistego kontaktu w siedzibie naszej firmy, również przy użyciu telefonu, maila, komunikatorów internetowych czy portali społecznościowych.

 • Indywidualne podejście

  Zakres i charakter pomocy prawnej świadczonej na rzecz Państwa przez naszą firmę jest każdorazowo ustalany z Państwem indywidualnie. Oznacza to, że nie zostaną Państwo potraktowani szablonowo, przy użyciu gotowego formularza umowy pełnego niekorzystnych kruczków prawnych, a będą mieli pełen wpływ na kształt wykupionej usługi.

 • Wiedza i doświadczenie

  Prawnicy Kancelarii SALVO IURE stanowią zespół fachowców o wysokich kwalifikacjach i dużej wiedzy, którzy szeroko pojętą obsługę prawną opierają na czuwaniu nad całokształtem działalności ich klientów. Wśród naszych współpracowników znajdują się przedstawiciele kadry naukowej wyższych uczelni, zawodów prawniczych, rzeczoznawców oraz biegłych sądowych, a także fachowców z wielu dziedzin z zakresu działalności gospodarczej.

 

 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

 • Nasza oferta obejmuje sprawy związane z: dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;dochodzeniem odszkodowań za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;ochroną dóbr osobistych;sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów cywilnoprawnych;prowadzeniem spraw z tytułu naruszenia praw autorskich;uchyleniem się od skutków prawnych oświadczenia woli;stwierdzeniem nieważności czynności prawnej; ustaleniem istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego;powództwami przeciw egzekucyjne, przygotowywaniem wezwań do zapłaty, prowadzeniem negocjacji z dłużnikami w celu zawarcia ugody, powództwami o zapłatę;reprezentowaniem klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji.

 • Nasza oferta obejmuje: zakładanie i rejestrację spółek;przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych;obsługę posiedzeń organów spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych;odwoływanie i powoływanie członków organów spółek;rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;sporządzenie opinii prawnych na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych; obsługę procesów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;obsługę procesów sądowych o ustalenie nieważności uchwały zarządu lub uchwały rady nadzorczej w trybie art. 189 KPC w związku z art. 58 KC.

 • Nasza oferta obejmuje wszczęcie i prowadzenie spraw prawnorzeczowych dotyczących:postępowania wieczystoksięgowego; zasiedzenia; zarządu dot. własności; zniesienia współwłasności; drogi koniecznej i służebności przesyłu; wynajmu lokali; wykonywania prawa własności; naruszenia posiadania; hipotek; reprezentowania klienta przed notariuszami.

 • Nasza oferta obejmuje: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych; obsługa procesów zwolnień grupowych – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych, w tym porozumień z organizacjami związkowymi, regulaminów zwolnień grupowych, wzorów wypowiedzeń umów o pracę, porozumień; obsługa zwolnień indywidualnych; obsługa sporów zbiorowych pracy – negocjowanie z organizacjami związkowymi, sporządzanie dokumentów prawnych; sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy; sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania;sporządzanie i opiniowanie regulaminów zwolnień grupowych; sporządzanie i opiniowanie pozostałych wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów programów dobrowolnych odejść; sporządzanie i opiniowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich; sporządzanie projektów umów o zakazie konkurencji oraz obsługa sporów powstałych na tle zakazu konkurencji, w tym sporów sądowych; reprezentowanie pracodawców w sporach, na etapie przedsądowym oraz w trakcie procesu; prowadzenie szkoleń i warsztatów z prawa pracy dla pracowników kadr i pracowników wyższego szczebla; negocjacje wewnętrznych aktów prawnych z organizacjami związkowymi i radami pracowników;audyty prawne (duediligence); ochronę danych osobowych w zatrudnieniu.

 • Kancelaria świadczy pomoc również w zakresie tzw. przestępstw gospodarczych. Pomoc udzielana jest na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze) i obejmuje zarówno doradztwo, jak i aktywną obronę.

 • Nasza oferta obejmuje wiele gałęzi szeroko pojętego prawa administracyjnego, m.in. prawo celne, prawo farmaceutyczne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo energetyczne. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie wniosków i innych pism, zaskarżanie decyzji administracyjnych oraz zastępstwo przed organami administracji publicznej, w tym również przed sądami administracyjnymi.

 • Nasza oferta obejmuje: doradztwo w zakresie ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych; przygotowanie umów związanych z przenoszeniem oraz licencjonowaniem tychże praw; określanie zakresu dozwolonego korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie; reprezentację interesów osób, których prawa autorskie zostały naruszone; doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych.

 • Nasza oferta obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z praktykami ograniczającymi konkurencję, w tym: antykonkurencyjnymi porozumieniami przedsiębiorców, nadużywaniem pozycji dominującej oraz naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów. Oceniamy działania naszych klientów pod kątem zgodności z przepisami prawa (m.in. legalność zawieranych umów). Analizujemy planowane przez nich kroki i reagujemy z wyprzedzeniem, nie pozwalając by zaistniały jakiekolwiek rozbieżności. W sytuacji, gdy doszło już do naruszenia przepisów prawa, reprezentujemy klientów w postępowaniach antymonopolowych i odwoławczych za każdym razem poszukując najefektywniejszych rozwiązań. Doradzamy również przedsiębiorcom, którzy zostali pokrzywdzeni przez antykonkurencyjne działania innych podmiotów.

 • Nasza oferta obejmuje: kompleksową pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych zarówno zamawiającym, jak i oferentom; doradztwo w kwestiach procedur przetargowych; przygotowanie dokumentacji postępowania oraz analiz i opinii prawnych;pomoc w przygotowaniu odwołania bądź skargi oraz reprezentacja podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

 • Specyfika działalności na coraz bardziej zglobalizowanym rynku  wymusza na przedsiębiorcach znajomość prawa europejskiego. Niezależnie od branży, pomagamy naszym klientom odnaleźć się w gąszczu europejskich przepisów poprzez ich szczegółową interpretację oraz  wskazanie relacji z prawem polskim. Świadczymy również usługi prawne przy projektach finansowanych ze środków unijnych.  Doradzamy w kwestiach związanych z przygotowywaniem umów zawieranych z instytucjami przyznającymi dotacje oraz bankami kredytującymi projekty inwestycyjne.

 • Prowadzimy bieżącą obsługę prawną firm prowadzących działalność za pomocą Internetu. Zajmujemy się przygotowanie i opiniowaniem umów taki jak np. umowy o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych, umowy o wykonanie stron www, umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych, umowy o korzystanie/przeniesienie praw z domeny, umowy o prowadzenie reklamy internetowej itd. Doradzamy firmom prowadzącym sklepy internetowe, opracowując m.in. regulaminy sklepów, politykę prywatności, politykę bezpieczeństwa.

 • Nasza oferta obejmuje: postępowanie polubowne (pisemne wezwania do zapłaty; korespondencyjne, telefoniczne oraz mailowe negocjacje; windykację terenową); postępowanie sądowe (sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego; nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitorowanie pracy sądu; przygotowywanie pism procesowych w trakcie procesu aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji; wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej); postępowanie egzekucyjne.


 

ABONAMENT PRAWNY

Stała obsługa prawna Państwa firmy

 • CENA

  199 zł + VAT

 • OKRES ROZLICZENIOWY

  miesiąc

 • CZAS TRWANIA UMOWY

  12 lub 24 miesięcy

 • OBSŁUGA PRAWNA

  5 godzin miesięcznie

 • CENA POZA ABONAMENTEM

  70zł/godzina + VAT

 • PRZYJĘCIE SPRAWY DO WINDYKACJI

  w cenie usługi

 • PROWIZJA ZA SKUTECZNĄ WINDYKACJE

  10%

 • PIECZĘĆ PREWENCYJNA I WINDYKACYJNA

  w cenie usługi

 • CERTYFIKAT OCHRONY PRAWNEJ

  w cenie usługi

 • FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG

  osobiście, telefonicznie, mailowo

 • CENA

  499 zł + VAT

 • OKRES ROZLICZENIOWY

  miesiąc

 • CZAS TRWANIA UMOWY

  6, 12 lub 24 miesięcy

 • OBSŁUGA PRAWNA

  12 godzin miesięcznie

 • CENA POZA ABONAMENTEM

  60zł/godzina + VAT

 • PRZYJĘCIE SPRAWY DO WINDYKACJI

  w cenie usługi

 • PROWIZJA ZA SKUTECZNĄ WINDYKACJE

  8%

 • PIECZĘĆ PREWENCYJNA I WINDYKACYJNA

  w cenie usługi

 • CERTYFIKAT OCHRONY PRAWNEJ

  w cenie usługi

 • FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG

  osobiście, telefonicznie, mailowo

 • DODATKOWO

  udział prawnika w negocjacjach handlowych do 1 godz./m-c GRATIS

 • CENA

  899 zł + VAT

 • OKRES ROZLICZENIOWY

  miesiąc

 • CZAS TRWANIA UMOWY

  6, 12 lub 24 miesięcy

 • OBSŁUGA PRAWNA

  24 godziny miesięcznie

 • CENA POZA ABONAMENTEM

  50zł/godzina + VAT

 • PRZYJĘCIE SPRAWY DO WINDYKACJI

  w cenie usługi

 • PROWIZJA ZA SKUTECZNĄ WINDYKACJE

  6%

 • PIECZĘĆ PREWENCYJNA I WINDYKACYJNA

  w cenie usługi

 • CERTYFIKAT OCHRONY PRAWNEJ

  w cenie usługi

 • FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG

  osobiście, telefonicznie, mailowo

 • DODATKOWO

  udział prawnika w negocjacjach handlowych do 3 godz./m-c GRATIS, reprezentacja przed organami administracji publicznej lub samorządu terytorialnego w jednej sprawie miesięcznie GRATIS

 • CENA

  ustalana indywidualnie

 • OKRES ROZLICZENIOWY

  ustalany indywidualnie

 • CZAS TRWANIA UMOWY

  ustalany indywidualnie

 • OBSŁUGA PRAWNA

  ustalana indywidualnie

 • CENA POZA ABONAMENTEM

  ustalana indywidualnie

 • PRZYJĘCIE SPRAWY DO WINDYKACJI

  w cenie usługi

 • PROWIZJA ZA SKUTECZNĄ WINDYKACJĘ

  brak

 • PIECZĘĆ PREWENCYJNA I WINDYKACYJNA

  w cenie usługi

 • CERTYFIKAT OCHRONY PRAWNEJ

  w cenie usługi

 • FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG

  ustalane indywidualnie