.

.

Telefon

+ 48 502 365 203

KLIENCI INDYWIDUALNI


 

Zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Prawniczą SALVO IURE dla klientów indywidualnych obejmuje:

1udzielanie porad i konsultacji prawnych,

2opiniowanie pod względem prawnym spraw przekazanych przez klientów,

3sporządzenie wniosków i pism, w tym pism procesowych,

4sporządzanie pisemnych opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez klientów stanów faktycznych,

5sporządzanie i opiniowanie umów oraz regulaminów,

6występowanie w imieniu klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej,

7zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

8reprezentację klienta w sporach z przedsiębiorcami i pracodawcami,

9udział – wraz z klientem lub w jego imieniu – w negocjacjach przy zawieraniu umów,

10windykację należności,

11pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań,

12pomoc w zakładaniu firm, fundacji i stowarzyszeń.

Formy świadczenia usług

 • Osobiste spotkanie z prawnikiem

  Spotkanie z naszymi prawnikami możliwe jest w naszej siedzibie w godzinach pracy kancelarii, jak również – po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie – poza godzinami urzędowania (również w dni ustawowo wolne od pracy). Za dodatkową opłatą istnieje możliwość spotkania się z prawnikiem naszej firmy w zaciszu własnego domu, bez konieczności udawania się do naszej siedziby.

 • Mailowa korespondencja z prawnikiem

  Aby zadać pytanie lub opisać problem, wystarczy, że podadzą Państwo swoje imię, nazwisko oraz e-mail wypełniając panel korespondencyjny dostępny w zakładce „Kontakt”. Bezpłatna wycena pytania zostanie do Państwa przesłana najpóźniej w ciągu 2 godzin, zaproponowana przez nas cena usługi zależeć będzie od stopnia skomplikowania sprawy i czasu, który poświecimy na rozwiązanie Państwa problemu. Jeśli zaakceptują Państwo wycenę i prześlą nam potwierdzenie wpłaty, Państwa pytanie trafi do prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie prawa. W naszym serwisie nie czekamy na zaksięgowanie wpłaty na koncie, wystarczy przesłać nam potwierdzenie przelewu, a natychmiast przystąpimy do opracowania Państwa sprawy, aby w ciągu maksymalnie 48 godzin dostarczyć Państwu wyczerpujące informacje. W ramach zakupionej usługi otrzymują Państwo od nas bezpłatną 5-dniową opiekę prawną. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, jakie pojawią się z Państwa strony gwarantujemy bezpłatną, natychmiastową pomoc.

 • Kontakt przez media społecznościowe

  Zadać pytanie lub opisać swój problem mogą Państwo również przez kontakt z nami za pomocą mediów społecznościowych – Facebook oraz Google+. Wystarczy, iż wyślą Państwo do nas prywatną wiadomość, a my – podobnie jak w przypadku kontaktu mailowego – przystąpimy do bezpłatnej wyceny pytania, przedstawiając ją Państwu przy użyciu wiadomości zwrotnej. Jeśli w kolejnej wiadomości zaakceptują Państwo wycenę i prześlą nam potwierdzenie wpłaty, Państwa pytanie trafi do prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie prawa. Odpowiedź na zadane pytanie otrzymają Państwo w wiadomości prywatnej, maksymalnie w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nas potwierdzenia przelewu. W ramach zakupionej usługi otrzymują Państwo od nas bezpłatną 5-dniową opiekę prawną, w ramach której – w przypadku pojawienia się pytań, uwag lub wątpliwości – otrzymają Państwo od nas natychmiastową pomoc.

 • Kontakt przy użyciu komunikatora internetowego

  W tej formie kontaktu wykorzystywane są komunikatory internetowe Skype oraz Gadu-Gadu. Aby zadać pytanie lub opisać swój problem mogą Państwo skorzystać z jednej z następujących opcji: wiadomość tekstowa, rozmowa głosowa, rozmowo audiowizualna. W ciągu dwóch godzin od skontaktowania się z nami, przy użyciu wiadomości tekstowej, otrzymają Państwo od nas bezpłatną wycenę pytania. Jeśli w kolejnej wiadomości zaakceptują Państwo wycenę i prześlą nam potwierdzenie wpłaty, Państwa pytanie trafi do prawnika specjalizującego się w danej dziedzinie prawa. Odpowiedź na zadane pytanie otrzymają Państwo w wiadomości tekstowej, maksymalnie w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nas potwierdzenia przelewu. W ramach zakupionej usługi otrzymują Państwo od nas bezpłatną 5-dniową opiekę prawną, w ramach której zapewniamy Państwu natychmiastową pomoc w postaci odpowiedzi na nieograniczoną ilość Państwa pytań dotyczących przesłanej przez nas odpowiedzi.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

 • Nasza oferta obejmuje sprawy związane z: dochodzeniem roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania; dochodzeniem odszkodowań za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; ochroną dóbr osobistych; sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów cywilnoprawnych; sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem umów o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych; prowadzeniem spraw z tytułu naruszenia praw autorskich; uchyleniem się od skutków prawnych oświadczenia woli; stwierdzeniem nieważności czynności prawnej; ustaleniem istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego;powództwami przeciw egzekucyjne, przygotowywaniem wezwań do zapłaty, prowadzeniem negocjacji z dłużnikami w celu zawarcia ugody, powództwami o zapłatę; reprezentowaniem klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji.

 • Nasza oferta obejmuje: sprawy o alimenty, wraz z wnioskami o zabezpieczenie; sprawy o władzę rodzicielską; sprawy o rozwód lub separację; sprawy o unieważnienie małżeństwa; sprawy o ustanowienie rozdzielności; sprawy o podział majątku wspólnego.

 • Nasza oferta obejmuje wszczęcie i prowadzenie spraw spadkowych dotyczących: stwierdzenia nabycia spadku; testamentów; dziedziczenia ustawowego; zachowku; działu spadku; odrzucenia spadku; zabezpieczenia spadku; zrzeczenia się dziedziczenia; wydziedziczenia.

 • Nasza oferta obejmuje wszczęcie i prowadzenie spraw prawnorzeczowych dotyczących: postępowania wieczystoksięgowego; zasiedzenia;zarządu dot. własności; zniesienia współwłasności; ustanowienia drogi koniecznej i służebności przesyłu; wynajmu lokali; wykonywania prawa własności; naruszenia posiadania; hipotek; reprezentowania klienta przed notariuszami.

 • Nasza oferta obejmuje: reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcami, na etapie przedsądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) oraz w trakcie procesu m.in. w sporach dotyczących mobbingu, molestowania, dyskryminacji, nierównego traktowania, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania tego okresu, ustalenia istnienia stosunku pracy, zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń; opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazy konkurencji; obsługę rad pracowników.

 • Nasza oferta obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobom uczestniczącym w postępowaniu karnym (podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym oraz oskarżycielom prywatnym i posiłkowym) na wszystkich jego etapach, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i w postępowaniu karnym wykonawczym. Zajmujemy się również sprawami karno-skarbowymi oraz wykroczeniowymi.

 • Nasza oferta obejmuje wiele gałęzi szeroko pojętego prawa administracyjnego, m.in. prawo celne, prawo farmaceutyczne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie wniosków i innych pism, zaskarżanie decyzji administracyjnych oraz zastępstwo przed organami administracji publicznej, w tym również przed sądami administracyjnymi.

 • Nasza oferta obejmuje: doradztwo w zakresie ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych; przygotowanie umów związanych z przenoszeniem oraz licencjonowaniem tychże praw; określanie zakresu dozwolonego korzystania z praw autorskich przez osoby trzecie; reprezentację interesów osób, których prawa autorskie zostały naruszone; doradztwo prawne w zakresie ochrony znaków towarowych.

 • Nasza oferta obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony konsumenta. Dotyczy ona m.in. świadczenia usług telekomunikacyjnych, umów kredytowych (dotyczy także tzw. chwilówek udzielanych przez parabanki), aukcji internetowych (umowy zawierane na odległość, realizacja odstąpienia od umowy, niedozwolone klauzule umowne), realizacji ubezpieczenia OC/AC (np. zaniżanie kosztów naprawy, wymiana na nieoryginalne części przy naprawie), niewywiązywanie się z umów odnośnie naprawy samochodu przez warsztat samochodowy, zawierania i obowiązków stron przy umowie najmu, dzierżawy, użyczenia, realizacji umów przez biura podróży (niezgodność między informacjami udzielonymi przez touroperatora a rzeczywistym stanem), działalności akwizycyjnej, nienależytego wykonania robót budowlanych przez firmy remontowe, umów z deweloperem, zakupów ratalnych, umów rachunku bankowego, wad ukrytych zakupionego towaru. Oferujemy również pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, z gwarancji oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 • Nasza oferta obejmuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu m.in. wypadków przy pracy, wypadków drogowych, czynów niedozwolonych, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, jak również zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby. Ponadto reprezentujemy klientów przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

 

Nie zwlekaj, zabezpiecz się prawnie już dziś!

Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły oferty