Prawnik Zawiercie – Oferta wdrożenia RODO


 Prawnik ZawierciePorady prawne Zawiercie – SALVOIURE – www.salvoiure.pl


Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej jako RODO – pragniemy Państwa poinformować, iż nasza Kancelaria oferuje kompleksowy model wdrożeniowy nowych przepisów w odniesieniu do prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Przypominamy, iż już od 25 maja każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobligowany zostanie do wprowadzenia kompleksowych rozwiązań, których celem będzie zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych, jak również wdrożenie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w przedmiotowym zakresie. Jednym z podstawowych wymogów kierowanych do administratorów danych osobowych, zawartym w RODO, jest wymóg rozliczalności, tj. wykazania, że administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w odpowiedni sposób.

Z tego też względu biorąc pod uwagę kontekst, cele oraz zakres przetwarzania, a także zachodzące ryzyka, administrator jest zobowiązany do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które w razie potrzeby są aktualizowane.

Nasza oferta dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania przepisów RODO obejmuje:

  1. audyt Państwa przedsiębiorstwa pod kątem ochrony danych osobowych, przy uwzględnieniu specyfiki branży, w której Państwo funkcjonują, jak również ustalonej organizacji i kultury pracy – zakres czynności audytorskich jest każdorazowo dopasowywany do Państwa indywidualnych potrzeb,
  2. przygotowanie i opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, zgodnie z Państwa potrzebami i wymogami, w tym: polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, niezbędnych ewidencji do przetwarzania danych osobowych, dokumentacji pracowniczych dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych dokumentów, formularzy czy rejestrów o ile będą niezbędne lub wskazane do przetwarzania danych osobowych (zapytania oraz formularze zgód, klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzana danych osobowych),
  3. doradztwo oraz pomoc przy opracowywaniu wewnętrznych polityk, regulaminów czy procedur w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych oraz procedur w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą (obowiązki informacyjne, sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie danych, przenoszenie danych do innych podmiotów),
  4. przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników pod kątem ochrony danych osobowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość powierzenia naszym prawnikom funkcji Inspektora Ochrony Danych w Państwa przedsiębiorstwie!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!


 Prawnik ZawierciePorady prawne Zawiercie – SALVOIURE – www.salvoiure.pl


Zostaw odpowiedź